Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

AVISOS LEGALES

 

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MADA PRODUCIÓNS infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social: MADA PRODUCIÓNS S.COOP.GALEGA
Nome comercial: MADA PRODUCIÓNS
C.I.F.: F70791769
Domicilio social: CALO 15886 - TEO (A CORUÑA)  
Teléfono: 690195217
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@madapro.gal
Dominio WEB: www.madapro.gal


Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e MADA PRODUCIÓNS consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

 

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.madapro.gal (en diante, A WEB), do que é titular MADA PRODUCIÓNS.

A navegación pola web de MADA PRODUCIÓNS atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, MADA PRODUCIÓNS condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MADA PRODUCIÓNS, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MADA PRODUCIÓNS e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a MADA PRODUCIÓNS ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

MADA PRODUCIÓNS non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

MADA PRODUCIÓNS declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, MADA PRODUCIÓNS non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

 

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de  cookies, onde se solicitará información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de maneira clara e precisa as  cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou  deshabilitarlas, consulte nosa política de  cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de  cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

 

PROTECIÓN DE DATOS

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.


RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, a empresa procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Dereito de información

Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), infórmase o usuario da existencia dun tratamento automatizado de datos de carácter persoal creado por MADA PRODUCIÓNS e baixo a súa responsabilidade cos datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web xa ben sexa no momento do seu rexistro ou cando remita unha mensaxe de correo electrónico. 

 

Responsable de tratamento:

  • Denominación social: MADA PRODUCIÓNS S.COOP.GALEGA
  • Nome comercial: MADA PRODUCIÓNS
  • CIF: F70791769
  • Domicilio social: CALO, 15886 - TEO (A CORUÑA)
  • Teléfono: 690 195 217
  • Correo electrónico a efectos de notificación: info@madapro.gal

 

Finalidade do tratamento:

A finalidade do tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web nos que vostede nos facilita os seus datos.

 

Lexitimación:

Artigo 6.1.a) do RGPD. O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

 

Conservación e tratamento dos datos:

Os seus datos serán conservados durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. En caso de ser necesario, MADA PRODUCIÓNS cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

MADA PRODUCIÓNS non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

De acordo con o que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

Vostede ten dereito a opoñerse e/o retirar o consentimento ao tratamento dos datos indicados anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento na/s dirección/é indicada/s.

 

Medidas técnicas e organizativas:

MADA PRODUCIÓNS adopta as medidas técnicas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.

Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos de datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

 

Dereitos:

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a info@madapro.gal, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

POLÍTICA DE COOKIES


En MADA PRODUCIÓNS utilizamos as cookies ou outros arquivos de funcionalidade similar (en diante, “ cookies”) para prestarlle un mellor servizo e proporcionarlle unha mellor experiencia de navegación. MADA PRODUCIÓNS é responsable das cookies e do tratamento dos datos obtidos a través destas, xa sexan propias ou de terceiros, decidindo sobre a finalidade, contido e uso do tratamento da información solicitada.

O obxectivo desta política é informarlle de maneira clara e detallada de que é unha cookie, cal é a súa finalidade, que tipo de cookies utilizamos e como configuralas ou no seu caso deshabilitalas.

 

QUÉ SON AS COOKIES?


Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre hábitos de navegación dun usuario ou un equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma que utilice o seu equipo, poden utilizarse para coñecer ao usuario.

Unha cookie é un pequeno arquivo de texto que se almacena no seu navegador cando visita a nosa páxina web e que garda información sobre a navegación que realiza para facer máis eficiente a experiencia de usuario. Algunhas cookies resultan esenciais para o bo funcionamento das páxinas web, como é o caso das cookies técnicas ou de personalización da interface de usuario, aínda que outras, como as cookies de análises ou as de publicidade comportamental, requiren que lle informemos e solicitar o consentimento sobre o seu uso.

A continuación, e co obxectivo de que poida prestar un consentimento plenamente informado, detallámoslle a información de en que consiste e cal é a finalidade de cada tipo de cookie.

As cookies técnicas son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan, incluíndo a xestión e operativa da páxina web e habilitar as súas funcións e servizos, como, por exemplo, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, xestionar o pago, … A páxina web non pode funcionar adecuadamente sen estas cookies polo que se consideran necesarias.

As cookies de preferencias ou personalización permiten á páxina web lembrar información que cambia a forma en que a páxina se comporta ou o aspecto que ten de modo que o usuario acceda ao servizo con determinadas características que poden diferenciar a súa experiencia da doutros usuarios, como, por exemplo, o idioma, o número de resultados a mostrar cando o usuario realiza unha procura ou a rexión na que o usuario se atopa. Se é o propio usuario quen elixe esas características, por exemplo, marcando a bandeira do idioma, considérase un servizo expresamente solicitado a condición de que as cookies obedezan exclusivamente á finalidade seleccionada de personalización.

As cookies de análise ou medición son aquelas que permiten comprender como interactúan os visitantes coas páxinas web e así realizar a análise estatística do uso que fan os usuarios da web dos servizos prestados. A información recollida utilízase na medición da actividade dos sitios web ou aplicación co fin de introducir melloras nos produtos e servizos ofrecidos polo responsable.

As cookies de márketing ou publicidade comportamental almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar anuncios relevantes e atractivos para o usuario individual, e por tanto, máis valiosos para os terceiros anunciantes. Para que utiliza as cookies esta páxina web e cales son? O detalle das cookies utilizadas nesta páxina web é o seguinte:

COOKIE

TIPO

PROPÓSITO

Google Analytics

De terceiros

Recoller información sobre a navegación dos usuarios polo sitio co el fin de coñecer a orixe das visitas e outros datos similares a nivel estatístico. Non obtén datos dos nomes ou apelidos dos usuarios nin da dirección postal concreta dende onde se conectan.

New Relic

De terceiros

É unha aplicación web que che permite ver o rendemento da experiencia do usuario final, a través dos servidores e baixo a liña do código da aplicación


Para as cookies de análise e de publicidade necesitamos o seu consentimento que poderemos obter se pulsa no botón “Acepto” na mensaxe de información que se mostra ao acceder á nosa páxina web. Se desactiva as cookies, poderá seguir accedendo á web pero poida que a navegación por esta non sexa óptima e algún dos servizos ofrecidos non funcionen correctamente. Se nun futuro MADA PRODUCIÓNS chegase a utilizar tipos de cookies diferentes ás contempladas nesta Política de Cookies para prestar novos servizos ou fose necesario adaptala a novas esixencias lexislativas, notificarémosllo.


Como podo desactivar ou eliminar as cookies?

Teña en conta que, se acepta as cookies de terceiros, deberá eliminalas desde as opcións do navegador ou desde o sistema ofrecido polo propio terceiro. Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu computador.

    • Microsoft Internet Explorer: menú ferramentas > Opcións de Internet > Privacidade > Configuración.
    • Firefox: menú ferramentas > Opcións > Privacidade > Cookies.
    • Chrome: menú opcións > Opcións avanzadas > Privacidade.
    • Safari: menú Preferencias/Privacidade.
    • Safari para IOS (iPhone e iPad): Opción Axustes > Safari
    • Chrome para Android: Configuración > Configuración de sitios web > Cookies
    • Outros navegadores: consulte a documentación do navegador que teña instalado.

 

Transferencias de datos a terceiros países


Podes informarte das transferencias a terceiros países que, no seu caso, realizan os terceiros identificados nesta política de cookies nos seus correspondentes políticas (ver as ligazóns facilitadas no apartado “ Cookies de terceiros”).

 

Elaboración de perfís


Non se elaborará ningún tipo de “perfil” en base á información facilitada nin se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

 

Período de conservación dos datos


Os datos obtidos a través das cookies conservásense por un período máximo de 24 meses, tras o devandito período volveremos solicitar o seu consentimento.

 

Dereitos dos interesados


Vostede poderá obter máis información sobre o tratamento de datos de carácter persoal e de como exercer o seus dereitos consultando a nosa política de privacidade.